Regulamin przedszkola

I. Cele i zadania Przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego według zasad i wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.
 2. Zadaniem Przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
 3. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie, ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
 4. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny przekazywanie dostępnych dla możliwości dziecka elementów wiedzy religijnej oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

II. Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,
 2. Zapoznania się z tematami i treścią planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi są zapoznawani poprzez gazetki, zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne wieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz na zebraniach i spotkaniach w grupach,
 3. Decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego,
 4. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 5. Zapoznania się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 6. Uzyskiwania porad i wskazówek od wszystkich nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 7. Pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola, udziału w organizowanych na terenie placówki imprezach,
 8. Wyrażania i przekazywania wychowawcy, Siostrze Dyrektor oraz organowi prowadzącemu wniosków z obserwacji pracy Przedszkola

2. Do obowiązków rodziców należy:

 1. Przestrzeganie Statutu i Regulaminu Przedszkola,
 2. Współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania – przedłużanie oddziaływań wychowawczych Przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania,
 3. Wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola w danym roku przedszkolnym.
 4. Uczestniczenie w organizowanych spotkaniach dla rodziców, zebraniach oraz stawianie się na indywidualne wezwania,
 5. Informowanie się u wychowawcy na temat rozwoju swojego dziecka,
 6. Troska o religijne wychowanie dziecka, uczestniczenie, co niedzielę we Mszy Świętej razem z dzieckiem, a raz w miesiącu we wspólnej Mszy Świętej Przedszkolnej,
 7. Interesowanie się treściami pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola:
  • Branie czynnego udziału w zebraniach i spotkaniach dla rodziców,
  • Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w kącikach dla rodziców,
 8. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Siostry Dyrektor,

III. Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola odbywa się w godz. 6.00 do 8.30 oraz odbieranie do domu do godz. 17.00,
 2. Rodzice zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Przy przyjściu dziecka do przedszkola przyprowadzanie go do sali i oddanie pod opiekę wychowawczyni, a przy odbiorze poinformowanie nauczyciela o zabraniu dziecka do domu,
 4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka nieprzekazanego pod opiekę nauczyciela, pozostawionego przez rodziców na terenie Przedszkola np.: przed furtką, przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie dziecka przed drzwiami sali zajęć itp.,
 5. Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka oraz są zobowiązani do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka z przedszkola,
 6. Przekazywanie nauczycielowi informacji o innych upoważnionych na piśmie osobach, które będą odbierały dziecko z Przedszkola,
 7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy:
  • Stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
  • Osoba odbierająca dziecko będzie pod wpływem alkoholu.
 8. W czasie pobytu dziecka w placówce poza godzinami pracy przedszkola odpowiadają za nie rodzice np. podczas zebrania, festynu itp.
 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 10. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Przedszkola przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

IV. Bezpieczeństwo dzieci

 1. Natychmiastowe reagowanie na sytuacje lub zachowania zagrażające bezpieczeństwu dzieci i zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki,
 2. Nie podawanie kodu wejścia do Przedszkola osobom trzecim (z szyfru do furtki przedszkolnej mogą korzystać tylko rodzice naszych dzieci, pozostałe osoby korzystają z domofonu),
 3. Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci ani zabawki przynoszone przez dzieci do Przedszkola.
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 5. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 7. Dla dobra innych dzieci i pracowników Przedszkola zakazuje się przyprowadzanie do Przedszkola dzieci chorych (przeziębionych, z przewlekłym katarem, kaszlem, zapaleniem spojówek itp.).
 8. Po przyprowadzeniu do przedszkola dziecka chorego nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka w danym dniu do grupy. Rodzic zabiera dziecko do domu.
 9. Po dłuższej chorobie dziecka lekarz powinien wystawić zaświadczenie, że dziecko może wrócić do Przedszkola.
 10. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich i nie podaje żadnych lekarstw
 11. W razie zaistniałego wypadku istnieje obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i wezwania pomocy lekarskiej.

V. Czas pracy Przedszkola

 1. Przedszkole pracuje według terminarza szkolnego i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki.
 2. Przedszkole jest nieczynne:
  • W soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy przedszkolne, środowiskowe i integracyjne;
  • W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
  • Uroczystości kościelnych i państwowych przyjętych w państwie jako dni ustawowo wolne od pracy,
  • Podczas letniej przerwy wakacyjnej,
 3. Przedszkole pracuje w okresie ferii zimowych w pełnym wymiarze godzin jednak w gestii Dyrektora Przedszkola pozostają do wykorzystania dni wolne na święta okolicznościowe lub na doskonalenie zawodowe nauczycieli. O terminie planowanych wolnych dni Dyrektor ma obowiązek poinformować wcześniej rodziców.

VI. Opłaty za przedszkole

 1. Opłata stała za Przedszkole wnoszona jest przez rodziców i pobierana od września do czerwca następnego roku, nawet w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 dnia każdego miesiąca (lub najbliższy wyznaczony prze siostry termin),
 3. W przypadku rezygnacji z Przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

VII. Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

1. Prawa dziecka w przedszkolu

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka i zasad personalizmu chrześcijańskiego,
 2. Przy respektowaniu praw dziecka wychowujemy do samodzielności, szacunku, odpowiedzialności, postawy otwartości, przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu własnego i innych jak również działania zespołowego w grupie rówieśniczej, młodszej i starszej.

2. Obowiązki dziecka w przedszkolu

 1. Przestrzeganie przyjętych wewnątrz umów i zasad obowiązujących dzieci w naszym przedszkolu dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej,
 2. Stosowania się do zaleceń nauczycieli,
 3. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów,
 4. Używania form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów oraz okazywanie im szacunku,

IX. Przyjęcie dzieci do przedszkola

 1. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci stosownie do określonej liczby miejsc.
 2. Dzieci przyjmuje do Przedszkola Siostra Dyrektor.
 3. Co roku rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mają prawo do wypełnienia i złożenia „Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola" na nowy rok przedszkolny w terminie wyznaczonym przez Przedszkole, niewypełnienie karty w wyznaczonym terminie jest automatyczną rezygnacją z miejsca.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest złożenie przez rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola" i podpisanie umowy.
 5. Na prośbę Rodziców i za zgodą Dyrektora do przedszkola mogą być przyjęte dzieci z rodzin niewierzących lub innej wiary po wspólnym ustaleniu zasad wychowania dziecka możliwych do przyjęcia przez obie strony.

XI. Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Siostra Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz nie przyjąć na następny rok w następujących przypadkach, gdy:
  • Rodzice systematycznie zalegają z opłatami,
  • Dziecko nie uczęszcza do Przedszkola ponad miesiąc, a rodzice nie zgłaszają przyczyn jego nieobecności,
  • Rodzice nie podejmują współpracy z nauczycielem w zakresie wychowania dziecka, podważają autorytet nauczyciela w obecności dzieci,
  • Z powodu braku współpracy z przedszkolem,
  • Rodzice nie przestrzegają postanowień statutu i regulaminu przedszkola,
  • Na pisemny wniosek rodziców,

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka jest równoznaczne z brakiem współpracy z przedszkolem i uprawnia dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków naszego przedszkola.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Adres

Przedszkole Benedyktynek Misjonarek
ul. Wczasy 2
80-509 Gdańsk-Brzeźno

Zadzwoń

58 343 45 96
505 196 765

E-Mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy, poznaj nasze przedszkole, odwiedź nas :)

Zobacz naszą stronę na Facebooku

Facebook RSS