Program edukacyjny

Przedszkole

PROGRAM EDUKACYJNY

Edukacja w Lokomotywie to przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. Poprzez nią dzieci uczą się myśleć, tworzyć, planować, działać i współpracować.

W naszym przedszkolu:

 • jest bardzo mało typowych zabawek, a mimo to dzieci zaczynają i kończą swój dzień zabawą, poprzez którą od najmłodszych lat uczą się czytać, liczyć i nabywają praktyczne umiejętności.
 • każda ściana zachęca i stymuluje do nauki.
 • każda chwila wykorzystywana jest na zdobywanie umiejętności i poznawanie świata.

Aby w przyszłości nauka była pasją, już dzisiaj nasze dzieci czerpią z niej wiele radości.

Obszary edukacyjne realizowane w programie Lokomotywy:

Edukacja humanistyczna

Odbywa się poprzez czytanie książek, słuchanie audycji literackich i uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, naukę wierszy, przysłów, zagadek. Dzieci poznają także historię Polski, Europy i świata. Bawią się również słowem metodą bitów inteligencji oraz codzienne zabawy logopedyczne. Staramy się, aby nasi wychowankowie już od najmłodszych lat mieli bliski kontakt z literaturą. Dużo czytamy, rozmaimy o książkach, bajkach. Stwarzamy sytuacje m.in. przez częste uczęszczanie do pobliskiej biblioteki, aby dzieci same sięgały do bogatego księgozbioru.

Edukacja matematyczna

Jest bardzo ważnym obszarem działania w Lokomotywie. Dzieci bawią się cyframi, liczbami, kształtami, konstruują, modelują, kodują, układają tangramy, puzzle. Wprowadziliśmy bity matematyczne i monografię liczb, a do zabawy wykorzystujemy drewniane klocki, słomki, klamerki, pudełka itp.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza

Rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Podejmujemy wiele zadań, aby zainteresować dzieci otaczającym nas światem: bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, doświadczenia i eksperymenty, organizowanie w salach kącików przyrody, budzenie wrażliwości ekologicznej. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami, dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować.

Edukacja ruchowa

Codzienny blok psychoruchowy z zestawem odpowiednio dobranych ćwiczeń stymuluje pracę ciała i mózgu. W naszej sali gimnastycznej dzieci wspinają się na drabinki, robią przewroty, raczkują, pełzają, turlają się i skaczą. Każdego dnia bawią się na świeżym powietrzu, a wiosną i latem chodzą na plażę.

Edukacja muzyczna

Słuchanie muzyki klasycznej rozwija pamięć, inteligencję, poprawia koncentrację i pamięć. Zajęcia umuzykalniające i audycje muzyczne odbywają się codziennie, a rytmiczne dwa razy w tygodniu. Dzieci grają na instrumentach, uczą ok. 50 piosenek w ciągu roku, a dla chętnych w poniedziałki zorganizowaliśmy kurs tańca towarzyskiego.

Edukacja artystyczna

Dzieci poznają dzieła sztuki wybitnych malarzy, rzeźbiarzy, uczestniczą w warsztatach plastycznych, codziennie malują, rysują, wyklejają lub wycinają. Przedszkolaki często wykonują dla siebie stroje, a następnie przebierają się w nie, wcielając w różne postacie z bajek i nie tylko. Podstawą zajęć plastycznych jest radość jaką sprawia dziecku oglądanie, dotykanie, manipulowanie. Umożliwiają mu one okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości. Tworząc różnorodne prace dziecko rozwija własną wyobraźnię.

Edukacja lingwistyczna

Prawie codziennie o stałej porze miss Mariola przez 30 minut bawi się z dziećmi śpiewając piosenki, ucząc wierszyki, rysując. Wykorzystujemy na zajęciach bity inteligencji, a na ścianach polskie wyrazy mają swoje angielskie odpowiedniki. Dla pięciolatków wprowadziliśmy dodatkowo naukę j. hiszpańskiego (2 x w tygodniu).

Edukacja zdrowotna

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez zapewnienie aktywnego pobytu na świeżym powietrzu, organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.

BIEŻĄCA OBSERWACJA DZIECKA

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Należy w tym miejscu podkreślić, że obserwacja pedagogiczna w przedszkolu dotyczy wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, a tylko w odniesieniu do 5, 6-latków dokonujemy oceny gotowości szkolnej. Takie podejście pozwala na wczesne rozpoznanie potencjalnych trudności w uczeniu się, problemów wychowawczych czy predyspozycji oraz zdolności twórczych dziecka, a co za tym idzie – określenie jego mocnych i słabych stron oraz opracowanie zindywidualizowanych programów stymulujących stosownie do potencjału rozwojowego dziecka. Nauczyciele współdziałają poprzez pracę w zespołach planujących i organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola.

WYKORZYSTYWANE PROGRAMY NAUCZANIA

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzimy na podstawie różnych metod rozwijanych we współczesnej pedagogice i psychologi, m.in.:

 • Zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego
 • bitów inteligencji Glenna Domana
 • „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz
 • „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej
 • metody Klanzy
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
 • Metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne
 • Zabaw fundamentalnych
 • Edukacja matematyczna w wykorzystaniem metod Marii Montessori.
 • Dzieci już w najmłodszej grupie poznają sylaby, co pozwala na realizowanie metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.

szkoła

PROGRAM EDUKACYJNY

ZAJĘCIA ZINTEGROWANE – KLASY I-III”

Zajęcia w Lokomotywie rozpoczynają się modlitwą poranną. Zgodnie z wymogami I etapu edukacyjnego, w klasach I-III realizowane jest kształcenie zintegrowane, tzn. nie ma podziału na przedmioty. Są to zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno- wychowawczym.

Zajęcia zintegrowane rozpoczynają się modlitwą i Porankiem z wychowawcą. Jest to czas motywacji, zachęty i pozytywnego wzmocnienia na cały dzień nauki i zabawy. To również czas na przypomnienie zasad i zadań wychowawczych dla uczniów. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o ich przeżyciach i emocjach (tych trudnych i tych przyjemnych) i pomaga spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy – z optymizmem i radością – na dobry dzień J. Codziennie przez kilka godzin nauczyciel wprowadza dzieci w świat liter (czytanie, pisanie), słów (mówienie, słuchanie), liczb (liczenie), dźwięków (śpiewanie, granie), barw i wyobraźni (zajęcia plastyczne i techniczne), technologii multimedialnej (zajęcia informatyczne) i ruchu (zajęcia sportowe). Praca zorganizowana jest w blokach tematycznych. Znajdują się w nich treści wszystkich sfer edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, muzycznej i fizycznej. Treści z poszczególnych dziedzin nauczania są skorelowane ze sobą, aby uczeń lepiej zrozumiał wszelkie zagadnienia, pojął sens i przydatność wiedzy w życiu. Czas poświęcony na realizację wymienionych sfer edukacji jest płynny, decyduje o nim nauczyciel.

Klasy IV – VI

Klasy IV-VI – realizują 7-godzinny program zajęć obowiązkowych + zajęcia dodatkowe.

Edukacja lingwistyczna

ROZSZERZONY PROGRAM ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych).

Nauczanie języków obcych na wysokim poziomie jest jednym z założeń programowych naszej szkoły. Dzieci uczą się dwóch języków: angielskiego i hiszpańskiego. Znajomość języka angielskiego jest standardem, który poza tym, że jest koniecznością, przestaje być jedynym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. Staje się nim natomiast znajomość języka hiszpańskiego, który jest drugim językiem pod względem użyteczności w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi na kilku kontynentach. Język hiszpański jest językiem urzędowym w 21 krajach, jest również oficjalnym językiem ONZ, UNESCO, Unii Europejskiej oraz Unii Afrykańskiej. Znajomość języka hiszpańskiego daje ponadto w przyszłości możliwość podjęcia nauki na wielu uniwersytetach w Hiszpanii w ramach programów unijnych /SOCRATES/.

Pierwszy język angielski

Od klasy I realizowana jest nauka języka angielskiego w wymiarze 4 zajęć w tygodniu, bądź 3 godzin dla 6-latków przez okres adaptacji (bez dodatkowych opłat). Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności dzieci. Podczas nauki w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne wypracowane przez Lokomotywę. Uczniowie śpiewają w programie karaoke, wystawiają przedstawienia teatralne, biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, recytują wybrane teksty. W klasach powyżej 15 osób języka angielskiego naucza dwóch nauczycieli.

Drugi język hiszpański

Języka hiszpańskiego nauczamy od klasy I w wymiarze 2 zajęć w tygodniu (bez dodatkowych opłat). Podczas nauki, podobnie jak w przypadku języka angielskiego, w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Program nauczania jest także wzbogacony o liczne projekty, m.in. artystyczne.

Trzeci język kaszubski

W Lokomotywie uczniowie klas I-III uczą się języka kaszubskiego. Obecnie języka kaszubskiego uczy się ponad 16.000 uczniów i każdego roku dołączają do projektu nowe szkoły. Nauka języka kaszubskiego rozwija umiejętności oraz strategie uczenia się języków, które z powodzeniem można wykorzystywać przy nauce języka angielskiego, czy innych języków obcych. Uczniowie, dzięki znajomości języka kaszubskiego, mają większy zasób słownictwa, co ułatwia uczenie się innych języków. Opanowanie języka kaszubskiego ma duże znaczenie wychowawcze. Dzieci, młodzież, która nie traci znajomości języka swoich przodków, zachowują szacunek dla starszego pokolenia, mają większe poważanie dla rodziców i dziadków. Znajomość języka kaszubskiego zacieśnia więzy rodzinne zwłaszcza pomiędzy najstarszym i najmłodszym pokoleniem. Uczniowie zaś, którzy nie wynieśli znajomości kaszubszczyzny z domu rodzinnego, zapoznają się z językiem regionu i uczą się szacunku dla jego kultury i języka. Dzieci, młodzież która posługują się także drugim językiem wykazują większą wrażliwość i otwartość w kontaktach z innymi. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznać bardzo dokładnie wszystkie najpiękniejsze miejsca Kaszub, muzea, parki, miasteczka i wsie, domy kultury i sztuki, mają szansę odkryć muzykę, literaturę, twórczość ludową poznając dobro duchowe i kulturowe tej małej Ojczyzny. Powyższe cele edukacyjne i wychowawcze realizować będziemy w 100% z subwencji państwowej, a wszystkie środki przekażemy na organizację zajęć, zakup podręczników, sfinansowanie wszystkich wycieczek krajoznawczych, zwiedzanie muzeów itp., zakup tablic multimedialnych i oprogramowania do nauczania języków, poznawania kultury, sztuki, muzyki. Naukę języka kaszubskiego kontynuować można również na II etapie nauczania (w klasach IV – VI).

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych)

Uprawianie sportu w dowolnej dyscyplinie zaczyna się od zabaw ogólnorozwojowych. Dzięki nim kształtowana jest sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynacja ruchów, plastyczność i precyzja. Z ruchu i współzawodnictwa można czerpać radość i satysfakcję. Sport uczy wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtuje poczucie współodpowiedzialności, uczy pokory w chwilach sukcesu i optymizmu w znoszeniu porażki. Blok zajęć sportowych obejmuje 4 zajęcia tygodniowo, w tym: 3 x ćwiczenia ogólnorozwojowe (na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym), 1 x basen – płatny. Ponadto przewidziana jest przerwa rekreacyjna na świeżym powietrzu.

SPORTOWA LOKOMOTYWA (w bloku zajęć obowiązkowych

W naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy LOKOMOTYWA założony przez rodziców i nauczycieli. W ramach UKS odbywają się już dodatkowe zajęcia w sekcji pływackiej, szachowej i narciarskiej. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem daje nam wiele możliwości. Wykorzystujemy tą przestrzeń w sposób optymalny.

RELIGIA (w bloku zajęć obowiązkowych)

Nauczanie religii w naszej szkole jest ważnym elementem kształtowania osoby. Zależy nam, aby wiara przekazywana była jako radosne doświadczenie dziecięctwa Bożego. Chcemy, aby była to naturalna droga, na której ubogacamy nasze życie, wzmacniamy wolę, otwieramy się na innych ludzi z miłością i duchem służby. Religia prowadzona jest 2 razy w tygodniu.

HISTORIA (w bloku zajęć obowiązkowych)

„Historia jest swego rodzaju literaturą, ale literaturą, w której próbujemy zachować reguły warsztatu naukowego, a więc logikę, maksymalną ścisłość. Jeżeli używamy jakiegoś określenia, to staramy się je doprecyzować, stosujemy chronologię, badamy źródła, bo tylko one mogą nas przekonać do jakiejś prawdy. Ale to źródło badamy pod różnymi kątami: kto je wytworzył, dlaczego, jak wyglądają inne źródła, które z nich są bardziej wiarygodne” (Prof. Wojciech Roszkowski) Nie chodzi wiec tylko o daty, o chronologię ale o budowanie spójnego systemu myślenia, w którym dziecko uczy się wnioskować, oceniać, porządkować i przewidywać. Ucząc dzieci historii – uczymy je po prostu MYŚLEĆ! Historia w klasach I – III jest autorskim projektem Lokomotywy. Zajęcia odbywają się przez 45 min. 1 x w tygodniu.

ZAJECIA INFORMATYCZNE (w bloku zajęć obowiązkowych)

Edukacja informatyczna jest formą kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki i technologii na elementarnym poziomie. Technologia informatyczna wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznanie i rozumienie świata przez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmaga przy tym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowaniu własnym rozwojem. Niesie w sobie też aspekt wychowawczy, poprzez poszanowanie własności osobistej i intelektualnej oraz wyrabianie postawy otwartości na świat. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

ZAJĘCIA DODATKOWE (13.50 – 15.45)

Pin It on Pinterest

O nasProgram edukacyjny