Profil absolwenta SP

PROFIL ABSOLWENTA

Szkoły Podstawowej LOKOMOTYWA

 

Naszym celem jest nauczyć naszych podopiecznych: 

MYŚLEĆ, KOCHAĆ I PRACOWAĆ.

Chcemy, aby byli ludźmi wolnymi i odpowiedzialnymi.

Pragniemy, aby rozwijali swoją przyjaźń z Bogiem i byli szczęśliwi.

 

  1. Rozwój intelektualny

Uczeń:

– czuje radość z uczenia i zdobywania wiedzy

– przejmuje odpowiedzialność za swoją naukę i samokształcenie

– wie jaki jest jego styl uczenia i potrafi z niego skutecznie korzystać

– potrafi poszukiwać źródeł informacji i wykorzystywać wiedzę w praktyce

– potrafi twórczo wykorzystywać nowe technologie

– potrafi poprawnie formułować swoje wypowiedzi

– potrafi myśleć twórczo, logicznie i samodzielnie

– potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwija

  1. Rozwój duchowy

Uczeń:

– nawiązuje przyjazną relację z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, czytanie Pisma Św. uczestnictwo we Mszy świętej, rekolekcjach

– korzysta z darów, jakimi są sakramenty Pojednania i Eucharystii

– potrafi odróżnić dobro od zła

– jest tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów

– szanuje drugiego człowieka bez względu na jego pozycję materialną, przekonania itp.

– zna i docenia wartość rodziny oraz pielęgnowanych w niej postaw (np. odpowiedzialność, miłość, poświęcenie, umiejętność przebaczania, zrozumienie, szacunek)

– jest wrażliwy na potrzeby ludzi chorych, biednych i samotnych

– stara się postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi

  1. Rozwój społeczny

Uczeń:

–  bierze odpowiedzialność za swoje czyny i dobro wspólne

– ma świadomość, że  jest suwerenną, wolną jednostką jednocześnie, że żyje we wspólnocie, w relacjach z innymi ludźmi

– bezinteresownie pomaga innym i angażuje się w działania na rzecz innych

– potrafi pracować w grupie i samodzielnie

– odnosi się z szacunkiem do dorosłych i  rówieśników

– wspiera i otacza opieką młodszych, jest aktywny w niesieniu pomocy czy sprzeciwianiu się złu

– zachowuje się kulturalnie (np. używa form grzecznościowych)

– dba o własny, estetyczny wygląd oraz ład i porządek wokół siebie

  1. Rozwój emocjonalny

Uczeń:

– ma  świadomość tego kim jest, co czuje i co przeżywa

– ma poczucie własnej wartości, zaufanie do siebie

– potrafi umiejętnie rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje uczucia

– odczuwa i okazuje empatię, stara się słuchać i zrozumieć innych

– stara się dokonywać racjonalnej oceny sytuacji i reagować odpowiednio do sytuacji

– posiada umiejętność  nawiązywania właściwego kontaktu z innymi ludźmi

– jest zdolny do głębokich, przyjacielskich relacji

– zna granice swojej i drugiej osoby wolności

  1. Rozwój patriotyczny

Uczeń:

– ma poczucie przynależności do swojego narodu

– rozumie czym jest postawa obywatelska i patriotyzm

– interesuje się historią, tradycją i kulturą ojczystą

– aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym

– szanuje symbole narodowe i religijne

– jest dumny z tego, że jest Polakiem

  1. Rozwój fizyczny

Uczeń:

– dba  o zdrowy styl życia, uprawia sport i prawidłowo się odżywia

– rozwija swoje zainteresowania sportowe

– aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny

– prezentuje postawę współzawodnictwa zamiast rywalizacji (postawę prowadzącą do pozytywnego przyjmowania sukcesów i porażek)

– stara się stosować wzorzec sportowej postawy, cechującej się gotowością do pojednania i przebaczania urazów

  1. Rozwój kulturalny

Uczeń:

– zna i rozwija swoje zainteresowania kulturą i sztuką

– uczestniczy w wystawach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, itp.

– prezentuje swoje prace i osiągnięcia

– rozwija swoje talenty i zainteresowania także poza szkołą

– posiada  umiejętność autoprezentacji i publicznych wystąpień

Pin It on Pinterest

ŻłobekProfil absolwenta SP