Program wychowawczy

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. Klasy 4-7 realizują ujednolicony program godzin wychowawczych. Program został opracowany na podstawie „Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka” Iwona Majewska-Opiełka. Koncepcja opiera się na metodzie psychoterapii austriackiego psychologa i psychiatry – Viktora Frankla.

Nasze metody:

[numblock num=”1″ style=”3″]INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z TUTOREM. Każde dziecko jest indywidualną, niepowtarzalną osobą, ma swoją własną historię, rozwija się w swoim tempie, dlatego też potrzebuje indywidualnego traktowania. Nauczyciel – tutor obserwując ucznia pomaga mu zrozumieć procesy, które nim kierują, nazywać rzeczywistość, którą przeżywa, której doświadcza, wyznacza mu indywidualne zadania, które mają na celu wzmocnienie jego cech pozytywnych, poszukiwanie obszarów rozwijania pasji i talentów. Z drugiej strony zadania mają pomóc uczniowi pracować w obszarach, które sprawiają więcej problemów, które utrudniają mu funkcjonowanie w grupie społecznej. Od tego roku wszyscy nauczyciele – tutorzy objęci są superwizją Koordynatora ds. tutoringu.[/numblock]

[numblock num=”2″ style=”3″]WSPÓŁPRACA Z PSYCHOLOGIEM. Od wielu lat Lokomotywa realizuje program wsparcia ucznia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie. Jednak w związku z rozwojem szkoły nawiązaliśmy stałą współpracę z Psychologiem, który raz w tygodniu prowadzi obserwacje zajęć, warsztaty dla uczniów, konsultacje dla nauczycieli i w razie potrzeby również dla rodziców.[/numblock]

[numblock num=”3″ style=”3″]ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE CHARAKTER UCZNIA. Niezbędnym elementem kształtowania charakteru jest stworzenie uczniom odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim przygotowywanie się do zajęć, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność odmawiania sobie przyjemności, wysiłek fizyczny i pokonywanie lenistwa. Inne  dodatkowe narzędzia, które wykorzystujemy do realizowania tego celu to m.in. : 1) Indywidualne i zespołowe zadania wychowawcze na każdy miesiąc 2) Cytaty nad wejściem do każdej klasy, na tablicy ogłoszeń, itp. 3) Pogadanki na temat kształtowania charakteru. 4) Czytanie biografii wielkich i świętych ludzi. 5) Wykorzystanie akademii rocznicowych do akcentowania znaczenia poszczególnych cech charakteru (męstwo, honor, pracowitość, poświęcenie). 6) Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie. 7) Lektury służące pracy nad sobą. 8) Zapraszanie znanych osób (biznesmenów, ludzi mediów, działaczy społecznych), aby opowiedziały w jaki sposób charakter i determinacja w działaniu pomagają w dorosłym życiu.[/numblock]

[numblock num=”4″ style=”3″]ODKRYWANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI. Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego istnienia? To tylko niektóre pytania, na które nasi podopieczni będą szukali odpowiedzi. Więcej Człowiek jest istotą rozumną a dochodzenie do prawdy o sobie i świecie wymaga wysiłku, poszukiwania, otwartego umysłu i serca. Z pomocą przychodzą lekcje religii i historii. Na religii uczniowie poznają swoje serce i starają się budować więź z Bogiem. Poznają dzieje Starego i Nowego Testamentu, zasady swojej wiary, odkrywają miłość Boga i uczą się kochać Boga i bliźniego. Na historii uczniowie poznają dzieje swojej rodziny (będą tworzyć drzewa genealogiczne), miasta, ojczyzny – jej trudnych i chwalebnych momentów, losy wielkich Polaków, bohaterów narodowych i zdrajców. „Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci.” (Norman Davies).[/numblock]

[numblock num=”5″ style=”3″]WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI. Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u uczniów są zadania, które umożliwiają uczniom naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi na przykład: – wzajemna pomoc – troska o chorych uczniów – troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek – dbanie o miłą atmosferę w klasie, dobre relacje – troska o dostrzeganie potrzeb innych uczniów.[/numblock]

[numblock num=”6″ style=”3″]PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PUNKTUALNOŚĆ. Obowiązkiem ucznia jest punktualność, właściwy strój oraz rzetelne przygotowanie do zajęć. Uczeń powinien mieć wszystkie przybory, zeszyty i podręczniki wymagane w szkole. Każdy uczeń posiada własną szafkę oraz wyznaczone miejsce w sali lekcyjnej, gdzie może zostawić książki oraz przybory szkolne. Wsparciem w planowaniu i zapamiętywaniu swoich obowiązków jest Kalendarz Uczniowski, który uczniowie sami uzupełniają wpisując ważne wydarzenia, planowane sprawdziany, terminy przygotowania prezentacji i ciekawostek, przedstawień, wyjść, apeli itp. W ten sposób dzieci uczą się zarządzania sobą w czasie i stopniowo przejmują odpowiedzialność za swoje życie.[/numblock]

[numblock num=”7″ style=”3″]ZAJĘCIA PORZĄDKOWE. Zajęcia porządkowe powierzane uczniom przez wychowawcę mają na celu nabycie sprawności w wykonywaniu prac porządkowych w klasie (ścieranie tablicy, podlewanie kwiatów, zamiatanie podłogi, wycieranie kurzu, ścieranie i ustawianie krzeseł i stolików), wdrażanie do systematycznego dbania o ład i porządek w swoich rzeczach, przyborach szkolnych, szafce, uczenie się współpracy i współodpowiedzialności za powierzone całej klasie zadania.[/numblock]

[numblock num=”8″ style=”3″]PRACA W DOMU. Praca w domu jest elementem kształtowania systematyczności i pracowitości ucznia oraz samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Uczniowie otrzymują „zadania” do wykonania, np. przygotowanie akcesoriów do realizacji projektu, codzienne czytanie lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych (15 minut dziennie), karty pracy dla utrwalenia programu. Zakres pracy domowej regulują nauczyciele z zachowaniem higieny pracy.[/numblock]

[numblock num=”9″ style=”3″]ZDROWY STYL ŻYCIA. Chcemy, aby nasze dzieci dbały o zdrowy styl życia, rozumiany jako troska o dobrą kondycję, racjonalne odżywianie, dbałość o higienę. W planie rocznym zajęć organizujemy: – zajęcia i zawody sportowe, SKS-y, zawody pływackie, pokazy taneczne, itp., – wiele pogadanek na temat bezpieczeństwa i higieny, – zapraszamy specjalistów od spraw żywieniowych, lekarzy stomatologów itp., – organizujemy odpłatną gimnastykę korekcyjną na terenie szkoły dla zainteresowanych, – promujemy spożywanie owoców i warzyw (szkoła uczestniczy w programach unijnych „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”) i zachęcamy do niespożywania słodyczy.[/numblock]

Pin It on Pinterest

ŻłobekProgram wychowawczy