Zajęcia dodatkowe

PRZEDSZKOLE

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są odpłatne.

Program podstawowy Przedszkola Lokomotywa jest tak bogaty, iż dzieci mają zapewniony rozwój wielopłaszczyznowy podczas pobytu w Przedszkolu.

Istnieje jednak możliwość skorzystania z następującej oferty zajęć dodatkowych (ceny mogą ulec zmianie):

  •  taniec klasyczny (12 zł/zajęcie)
  • szachy (25 zł/miesiąc)
  • basen (45 zł/ zajęcie)
  • gimnastyka korekcyjna (10 zł/zajęcie)
  •  logopeda (18 zł/zajęcie)

SZKOŁA

Zajęcia dodatkowe w szkole są nieodpłatne.

OFERTA KÓŁEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASY 1-3

MYŚLOGRAFIA, czyli myślenie wizualne w edukacji

Uczymy jak organizować swoje myśli na kartce papieru. Będziemy tworzyć wizualne notatki, które pobudzą naszą kreatywność.

ODYSEJA UMYSŁU

Celem zajęć jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Będziemy się uczyć kreatywnego i krytycznego myślenia, poprzez angażowanie uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Uczymy się  myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem.

SZACHY

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
Zajęcia z „szachów” zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje, cierpliwości, wytrwałości i panowania nad sobą. Szachy uczą pokory gdyż, że nie wszystkie decyzje są słuszne. Efekty gry widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

PRZEDSIĘBIORCZE PIERWSZAKI

Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia dzieci, budowanie ich pewności siebie oraz kształtowanie postawy aktywnej, twórczej, otwartej, świadomej wartości angażowania się w życie społeczno-ekonomiczne, chętnej do działania i “brania spraw w swoje ręce” a zatem przedsiębiorczej. Merytorycznie celem warsztatów jest :

– przybliżenie dzieciom podstawowych terminów związanych z przedsiębiorczością, a tym samym rozbudowanie biernego oraz czynnego słownika dziecka w dziedzinie ekonomii, a szczegółowo finansów;

– wspieranie w rozumieniu znaczeń podstawowych mechanizmów rynkowych związanych z pieniądzem, bankowością, oszczędnością, zarządzaniem kapitałem; oraz

– prowadzenie do rozumienia roli i znaczenia reklamy, a w ten sposób przygotowanie do świadomego odbioru reklam.

EKSPERYMENTY

Głównym celem zajęć jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Doświadczanie świata przez młodsze dzieci jest o tyle istotne, że to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Zajęcia będą polegały na przeprowadzeniu doświadczeń, które pozwolą na uświadamianie, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Doświadczenia prowadzone przez dzieci mają pokazać, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki. Oprócz przeprowadzania doświadczeń, dzieci będą prowadziły karty obserwacji. Zajęcia pomagają w przygotowaniach do konkursu Świetlik.

DOGRYWKA

Uzupełniamy i wyrównujemy zaległości w wiadomościach ogólnych, bądź z konkretnych działów. Nauczyciel dokonuje wyboru dzieci, adekwatnie do ich potrzeb.

KOŁO CZYTELNICZE

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Omawiamy lektury, które dzieci czytają w ramach Wielkiego Maratonu Czytelniczego (WMC). Zachęcamy do czytania innych książek. Kółko przeznaczone jest dla dzieci, które lubią czytanie. Nie jest wymagane przystąpienie do WMC.

ENGLISH COMPETITION

Zajęcia rozwijające kompetencje języka angielskiego w oparciu o metodę CLIL, w zależności od zbliżających się terminów konkursów, również, jako przygotowanie do wzięcia w nich udziału.

KOŁO PRZYRODNICZE

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze. Poprzez doświadczenia, obserwacje i pokazy uczniowie będą rozwijać umiejętności praktyczne i pasje. Na kółku dzieci obsługują mikroskop, sporządzają samodzielnie preparaty mikroskopowe, obserwują preparaty stałe, wykonują proste rysunki obrazów mikroskopowych oraz przeprowadzają eksperymenty. Będziemy między innymi hodować pantofelki, badać właściwości wody, a nawet izolować DNA.

Celem kółka jest również wsparcie uczniów chcących wziąć udział w konkursach przyrodniczych.

RUMMIKUB/SCRABBLE

Nauka gry w gry Rummikub i Scrabble. Zajęcia będą także przygotowywały do międzyszkolnych rozgrywek.

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE (SKS)

Celem zajęć Szkolnego Koła Sportowego jest zapewnienie dzieciom jak największej ilości i intensywności ruchu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci na I etapie edukacji, wszechstronne kształtowanie cech motorycznych, wdrażanie do umiejętnego działania w zespole, przestrzegania zasady fair play oraz pozytywne oddziaływanie ruchem na rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Tematyka zajęć Szkolnego Koła Sportowego obejmuje gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, terenowe, zabawy integracyjne, ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające poszczególne cechy motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość, siłę, moc, koordynację ruchową, gibkość. W zależności od tematu oraz warunków atmosferycznych, zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej, na szkolnym boisku, a także w poza szkołą na terenie Sopotu.

CHÓR/ZESPÓŁ MUZYCZNY

Zespół muzyczny to propozycja dla wszystkich uczniów, którzy pragną rozwijać swoje talenty muzyczne i chcą się zaangażować w przygotowanie szkolnych
i pozaszkolnych uroczystości uświetniając je poprzez śpiew i grę na instrumencie. Będzie to również okazja do przygotowania się indywidualnie do udziału w konkursach talentów zaplanowanych w tym roku szkolnym.

KLASY IV-VI

PORACHUNKI MATEMATYCZNE

Zajęcia rozszerzające materiał podstawy programowej dla uczniów klas IV-VI, przygotowujące do konkursów i olimpiad matematycznych takich, jak: Kuratoryjny Konkurs z Matematyki, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rachmistrz, Muszelka i inne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych i logicznego myślenia. Poznawanie ciekawostek ze świata matematyki.

KOŁO MATEMATYCZNE

Koło matematyczne jest dla uczniów zainteresowanych matematyką, uczestniczących bądź zamierzających uczestniczyć w konkursach: ,,Kangur  Matematyczny”, w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym i innych. Ponadto będziemy rozwijać umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania. Uczniowie będą poprawnie  posługiwać się językiem matematycznym, zdobywać umiejętności dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem, przeprowadzać złożone rozumowania matematyczne oraz sprawnie i precyzyjnie posługiwać się symbolami matematycznymi.

CODE++

Dla zainteresowanych kodowaniem, przygotowujących się do konkursów lub projektów informatycznych, uzupełniających zaległości. Zainteresowani będą mogli kodować więcej niż tylko w czasie lekcji. Od września do listopada uczniowie będą też zaproszeni do stworzenia gry lub aplikacji, którą będzie można wykorzystać przy okazji świętowania 100-lecia niepodległości.

YOUNG LEARNERS YLE

Zajęcia przygotowujące do egzaminu Cambridge Young Learners, rozszerzające i systematyzujące znajomość języka angielskiego. Będziemy ćwiczyć umiejętności językowe, ale też ćwiczyć strategie radzenia sobie z egzaminami Cambridge.

DOGRYWKA J. ANGIELSKI

Zajęcia mające na celu pomoc uczniom, którzy z różnych powodów potrzebują pomocy w opanowaniu bieżącego materiału z zakresu j. angielskiego.

CITRI’S COOL CONVERSATION CLUB

Zajęcia rozwijające znajomość języka angielskiego. Prowadzący – Citri Bell – nasz szkolny native English-speaker prosto z Houston w Texasie prowadzi ciekawe konwersacje, co jest nieocenione przy nauce języków obcych.

MYŚLOGRAFIA, czyli myślenie wizualne w edukacji

Uczymy jak organizować swoje myśli na kartce papieru. Będziemy tworzyć wizualne notatki, które pobudzą naszą kreatywność.

ODYSEJA UMYSŁU

Celem zajęć jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Będziemy się uczyć kreatywnego i krytycznego myślenia, poprzez angażowanie uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Uczymy się  myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem.

MALI WIELCY ARTYŚCI

Wędrówka przez historię sztuki. Poznawanie stylów i technik, które zmieniały historię. Nauka od wielkich mistrzów i ich dzieł jak malować, rysować, tworzyć, wyrażać siebie. Chodzenie na dwóch nogach- pierwsza to historia sztuki, wielkie dzieła, epoki i artyści, a druga to praktyka- poznawanie najwspanialszych stylów w sztuce przez tworzenie w nich własnych dzieł. Dotknięcie klasycznych tematów takich jak: pejzaż, martwa natura, portret, scena rodzajowa, scena religijna, ale będzie też czas na szaleństwo abstrakcji, action painting, ilustrację, grafikę, kolaż.

LABORATORIUM CHEMICZNE

Chemia od kuchni –  wprowadzenie do świata chemii.

KOŁO PRZYRODNICZE

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze. Poprzez doświadczenia, obserwacje i pokazy uczniowie będą rozwijać umiejętności praktyczne i pasje. Na kółku dzieci obsługują mikroskop, sporządzają samodzielnie preparaty mikroskopowe, obserwują preparaty stałe, wykonują proste rysunki obrazów mikroskopowych oraz przeprowadzają eksperymenty. Będziemy między innymi hodować pantofelki, badać właściwości wody, a nawet izolować DNA.

Celem kółka jest również wsparcie uczniów chcących wziąć udział w konkursach przyrodniczych.

KOŁO SPACEROWE

W tym roku szkolnym wyjątkowo wszystkie zajęcia koła do 11 listopada będą polegały na tworzeniu gry terenowej przewidzianej na szkolne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Osoby zapisane będą aktywnie włączone w przygotowanie planu, map, punktów w grze, dekoracji, swoich strojów itp. Później koło będzie już miało starą, dobrą luźną atmosferę spacerowania po zielonych i miejskich terenach Sopotu oraz odwiedzania różnych punktów, trochę rekreacyjnie, trochę dla towarzystwa, trochę dla orientacji w terenie i znajomości miasta i przy okazji trochę dla edukacji ?

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE (SKS)

Celem zajęć Szkolnego Koła Sportowego jest zapewnienie dzieciom jak największej ilości i intensywności ruchu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci na I etapie edukacji, wszechstronne kształtowanie cech motorycznych, wdrażanie do umiejętnego działania w zespole, przestrzegania zasady fair play oraz pozytywne oddziaływanie ruchem na rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Tematyka zajęć Szkolnego Koła Sportowego obejmuje gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, terenowe, zabawy integracyjne, ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające poszczególne cechy motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość, siłę, moc, koordynację ruchową, gibkość. W zależności od tematu oraz warunków atmosferycznych, zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej, na szkolnym boisku, a także w poza szkołą na terenie Sopotu.

KOŁO GITAROWE MEDIUM

Zajęcia prowadzone są dla uczniów, którzy nabyli podstawową wiedzę i umiejętności gry na gitarze. Tok zajęć jest dostosowany do indywidualnych umiejętności uczniów tak, aby rozwijali swoje zdolności. Ogólne założenia: nauka akordów barre, granie piosenek o podwyższonym poziomie trudności, wykonywanie utworów przy pomocy tabulatury i nut, próby tworzenia własnych kompozycji.

CHÓR/ZESPÓŁ MUZYCZNY

Zespół muzyczny to propozycja dla wszystkich uczniów, którzy pragną rozwijać swoje talenty muzyczne i chcą się zaangażować w przygotowanie szkolnych
i pozaszkolnych uroczystości uświetniając je poprzez śpiew i grę na instrumencie. Będzie to również okazja do przygotowania się indywidualnie do udziału w konkursach talentów zaplanowanych w tym roku szkolnym.

WARSZTATY WOKALNE GOSPEL PO ANGIELSKU 

Zajęcia rozwijające warsztat wokalny oraz znajomość języka angielskiego dla dzieci i rodziców. Prowadzący – Citri Bell – nasz szkolny native English-speaker prosto z Houston w Texasie, a jednocześnie znany piosenkarz, autor wielu piosenek i poeta –  co tydzień – zabiera dzieci i rodziców w niezapomnianą przygodę z muzyką! Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: – emisja głosu – rytmika – ćwiczenia oddechowe – ćwiczenia dykcyjne – dobór i interpretacja utworu – praca z mikrofonem – omówienie technik wokalnych w różnych stylach muzycznych.

Pin It on Pinterest

ŻłobekZajęcia dodatkowe