Medytacja na 8 maja 2022 r. – IV Niedziela Wielkanocna, rok C

Medytacja na 8 maja 2022 r. – IV Niedziela Wielkanocna, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
IV Niedziela Wielkanocna, rok C

8 maja 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.(Dz 13,43-52)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Ważne jest otwarcie się na Bożą łaskę, przyjęcie jej do serca, do życiowego krwiobiegu, ale nie mniej ważne i może trudniejsze jest wytrwanie w łasce Pana, codzienna wierność Bogu, wierność Jego słowu. Wsparcie ze stronny innych w tej kwestii bardzo pomaga, zwłaszcza kiedy przychodzą kryzysy, wątpliwości, pokusa odejścia od życia Bożego i powrót do pogaństwa. Wsparcie słowem i przykładem życia ze strony innych w takich momentach jest bardzo cenne, mobilizujące, umacniające. Takiego wsparcia doświadczyli ze strony Pawła i Barnaby, mieszkańcy Antiochii Pizydyjskiej. To wsparcie pomogło im trwać w Bożej łasce, Bożym życiu i szeroko otworzyć swe serce na dar Bożego słowa.
Z jakimi zachętami ja najczęściej spotykam się w swoim życiu? Czy jest wśród nich zachęta do dobrego, Bożego życia, do troski o Bożą łaskę, do budowania bliskiej relacji z Panem? Czy takie zachęty i ja kieruję do moich bliskich, znajomych, przyjaciół? Czy może zachęcam ich do wielu spraw z pominięciem zachęty do troski o Boże życie, o Boże sprawy? Czy sam siebie codziennie motywuję, mobilizuję, zachęcam do intensywnego, głębokiego życia wiary? Czy takie zachęty chętnie przyjmuję od innych? Czy jestem wdzięczny Bogu za tych, którzy mnie mobilizują do Bożego życia? Czy pamiętam, że życie słowem Bożym umacnia w sercu moc Bożej łaski, ją niejako pomnaża? Jakie jest moje życie Bożym słowem?
 Pomodlę się za prześladowanych z powodu wyznawanej wiary oraz o nowe, dobre i liczne powołania do służby Bożej, o pokój na świecie i Ukrainie. Pomodlę się za tych, którzy promują bezbożny styl życia, są agresywni wobec tych, którzy żyją w mocy Bożej łaski, aby Pan udzielił im łaski nawrócenia. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska…
(Ps 100, 3)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

My ludem Pana i Jego owcami

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

  
ks. Rysiu SDS
 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 8 maja 2022 r. – IV Niedziela Wielkanocna, rok C